Regulamin Sklepu Internetowego  phudraco.pl

I. Definicje

Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego, znajduję  się w Białymstoku ul. Kolejowa 16/13 15-701, e-mail: dracojoannapoplawska@onet.pl,  Tel. 532-758-585 Tel. 660-098-450
Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego;
Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień.
Produkty: usługi i towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
Sklep Internetowy:  prowadzony przez PHU DRACO Joanna Popławska, działający pod adresem www.phudraco.pl

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271, z późn. zm.);
PHU DRACO Joanna Popławska -  z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kolejowej 16/13, zarejestrowana jako

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DRACO JOANNA POPŁAWSKA 
Przedsiębiorca: JOANNA POPŁAWSKA 
NIP: 5422828824 , REGON: 200847345


IIPostanowienia ogólne


Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
PHU DRACO Joanna Popławska świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: 
umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego,
udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym 
umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów Sklepu Internetowego
dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych: 
zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.


Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.phudraco.pl na której umieszony jest regulamin.
Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie www.phudraco.pl przy użyciu stosownego formularza, podczas rejestracji, składania zamówienia lub w zamówieniu złożonym drogą elektroniczną.
Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego phudraco.pl, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Phudraco Joanna Popławska. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji udzielonej na Produkt można składać w trybie wskazanym w punkcie VII Regulaminu. 


Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest PHU DRACO Joanna Popławska. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz z Dyrektywą 95/46/WE. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

IIISprzedaż
PHU DRACO Joanna Popławska prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi.
Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez PHU DRACO Joanna Popławska na zasadach opisanych poniżej.  
Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów na końcu zamówienia.


Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.


Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1) wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji, (4) płatność.
W terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia PHU DRACO Joanna Popławska podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.  


Płatności w sklepie internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych PayU, Przelewy 24 oraz PayPal.
Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.


Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Następnie Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.


Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail; po skompletowaniu i przygotowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie wiadomością e-mail.
Treść Regulaminu jest utrwalana i zabezpieczana na serwerach Sklepu Internetowego. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji Klient otrzymuje dane umożliwiające dostęp do treści Regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia umowy.


Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.
Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta sklepu internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.
PHU DRACO Joanna Popłwska może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, PHU DRACO Joanna Popławska nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.IV. Dostawa i Czas Realizacji


Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Czas realizacji zamówienia wynosi  od 2 do 5 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.


W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.
W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
Zamówione Produkty zostaną dostarczone do klienta, pocztą polską lub przesyłką kurierską na wskazany  adres dostawy.
Wszystkie przesyłki dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. 
Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.
Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.
PHU DRACO Joanna Popławska nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

VUstawowe prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów w okresie 14 dni od daty wydania zamówionego towaru (a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia), Klient, który jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,  towar musi być pełnowartościowy, bez śladów używania, niezniszczony, w oryginalnym opakowaniu oraz nadający się do ponownej sprzedaży. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


Wskazane w pkt. 1 powyżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres: PHU DRACO Joanna Popławska ul. Kolejowa 16/13 15-701 Białystok.


Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

1.Sklep nie przyjmuje zwrotów firan i tkanin zamówionych z usługą szycia.

2.Klient w chwili otrzymania przesyłki winien jest sprawdzić przesyłkę. Jeżeli stwierdzi jakiekolwiek braki, uszkodzenia, niezgodności powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem. Reklamacje są rozpatrywane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przewoźnika.

3.Uwzględniamy reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

4. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

5.Nasza firma nie przyjmuje przesyłek na nasz koszt i za pobraniem.

„Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę  za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VI. Niezgodność Produktu z umową i gwarancja


PHU DRACO Joanna Popławska odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową mogą być składane w dowolnej  formie przewidzianej przepisami prawa.
PHU DRACO Joanna Popławska zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. 

VII. Pozostałe postanowienia
PHU DRACO Joanna Popławska zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. 

 Białystok, dnia 14 lipiec 2014 r.

 

 

Informacje od PHU DRACO:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DRACO JOANNA POPŁAWSKA 
Przedsiębiorca: JOANNA POPŁAWSKA 
NIP: 5422828824 , REGON: 200847345 


Organ rejestrujący działalność gospodarczą: 
Urząd Miasta Białystok Opis procedury reklamacyjnej: 

  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: biuro@phudraco.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
       imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
       datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
   Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 

Aby odstąpić od umowy zawartej na phudraco.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@phudraco.pl 

Przesyłkę należy nadać na adres PHU DRACO Joanna Popławska ul. Kolejowa 16/13 15-701 Białystok. 


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: 

[adres sprzedającego] 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 
Login Allegro: [login kupującego] 
Adres: [adres kupującego] 
Data: [data odstąpienia od umowy] 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

Koszt zwrotu rzeczy: 

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 


Brak możliwości odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb  - dotyczy to materiałów ciętych na metry i tkanin zamówionych z usługą szycia.. 

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: 
Oświadczam, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.